Puslapio pavadinimas
· https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRn4ja_ozGwjLKxAftTcSsxmBYFfm3JLs9dAr7yetsOYNyJXT2N1QMobilių teisinių paslaugų teikimas!
Klientui pageidaujant, atvyksime pas jį į namus, biurą ar sutartą vietą.


Bažnytinės santuokos anuliavimas!!!

Teikiame konsultacijas dėl bažnytinės santuokos anuliavimo.
Rengiame prašymus Bažnytiniam tribunolui dėl bažnytinės santuokos anuliavimo procedūros pradėjimo.


Teisės aktų naujienos
 • Svarbiausi Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, susiję su euro įvedimu
 • Bendrovės, įsteigtos iki euro įvedimo datos, turės pakeisti savo įstatus
 • Įstatai turi būti pakeisti ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 1 d.
 • Po įstatų pakeitimo reikia atlikti ir kitus Specialiojo įstatymo 7 straipsnyje nurodytus veiksmus
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2014-10-14 Nr. XII-1224, TAR, 2014-10-22, kodas 2014-14524, įsigalioja 2015-01-01)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas
(2014-10-14 Nr. XII-1223, TAR, 2014-10-22, kodas 2014-14526, įsigalioja 2015-01-01)

Svarbiausi Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) pakeitimai, susiję su euro įvedimu nuo 2015 m. sausio 1 d.:
Akcijos nominali vertė turi būti išreikšta eurais (ABĮ 40 straipsnio 6 dalis):
Akcijos nominali vertė turi būti išreikšta eurais euro centų tikslumu.

Akcinių bendrovių įstatinio kapitalo dydis (ABĮ 2 straipsnio 3 dalis):
Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 tūkstančių eurų (iki euro įvedimo – 150 tūkst. litų, atitinkamai 43443 eurai). Jos akcijos gali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.

Uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo dydis (ABĮ 2 straipsnio 4 dalis):
Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų (iki euro įvedimo – 10 tūkst. litų, atitinkamai 2896 eurai). Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Akcijų siūlymas tos uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, darbuotojams ir kreditoriams nėra laikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.

Taip pat ABĮ 78 straipsnio 8 dalis nustato, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. juridinių asmenų registrui pateikiamuose bendrovių įstatuose įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė turi būti nurodyti eurais euro centų tikslumu.

Bendrovės, įsteigtos iki 2014 m. gruodžio 31 d. turės pakeisti savo įstatus ir atlikti kitus su euro įvedimu susijusius veiksmus
Bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatų keitimą, kai jie keičiami dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, ir kitų dėl euro įvedimo atsirandančių pareigų vykdymą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ IR
UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATINIO KAPITALO IR
VERTYBINIŲ POPIERIŲ NOMINALIOS VERTĖS IŠRAIŠKOS EURAIS IR
ŠIŲ BENDROVIŲ ĮSTATŲ KEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas (toliau – Specialusis įstatymas) nustato akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų, įskaitant konvertuojamąsias obligacijas, nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo procedūras

Bendrovės įstatų keitimo tvarką ir bendrovės vertybinių popierių ir įrašų apie juos keitimo tvarką nustato Specialiojo įstatymo 6 ir 7 straipsniai:

6 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimas
1. Bendrovės įstatai turi būti pakeisti, įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę juose išreiškiant eurais. Pakeisti bendrovių įstatai juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti per 24 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami tik dėl bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų negu prieš.
3. Sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, kai jie keičiami įskaitant, bet neapsiribojant bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimu į išraišką eurais, priima visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka."

7 straipsnis. Bendrovės vertybinių popierių ir įrašų apie juos keitimas
1. Akcinės bendrovės, taip pat uždarosios akcinės bendrovės vertybinių popierių savininkų sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojai, esančių įrašų pakeitimai, susiję su vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais, atliekami Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo nustatyta tvarka.

2. Įvykdžiusi šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą – pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės įstatus, kuriuose įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė būtų išreikšta eurais – uždaroji akcinė bendrovė:

1) turi sudaryti naują uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

2) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre turi pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalios vertės išraišką eurais, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;

3) turi atlikti įrašų vertybinių popierių savininkų sąskaitose pakeitimus, susijusius su šių vertybinių popierių nominalios vertės išraiška eurais, kai uždaroji akcinė bendrovė savo vertybinių popierių savininkų sąskaitas tvarko pati;

4) turi atlikti įrašų akcininkų registravimo žurnale pakeitimus, susijusius su akcijų nominalios vertės išraiška eurais, kai akcijos yra materialios ar vietoj jų akcininkams išduoti akcijų sertifikatai, ir akcininko reikalavimu per 30 dienų turi pakeisti jo turimas materialias akcijas į naujas materialias akcijas ar akcijų sertifikatus į naujus akcijų sertifikatus, kuriuose akcijų nominali vertė išreiškiama eurais.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje nurodytų uždarosios akcinės bendrovės veiksmų atlikimą atsako uždarosios akcinės bendrovės vadovas."

_________________
Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2014-10-14 Nr. XII-1224, TAR, 2014-10-22, kodas 2014-14524, įsigalioja 2015-01-01)
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymas
(2014-10-14 Nr. XII-1223, TAR, 2014-10-22, kodas 2014-14526, įsigalioja 2015-01-01)


Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo bei Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo pakeitimus, yra griežtinama akcijų pirkimo – pardavimo, paskolos sutarčių bei vekselių sudarymo tvarka. Nuo 2015 m. sausio 1 d. kai kuriais atvejais minėtiems sandoriams bus privaloma notarinė forma.
Priėmus Civilinio kodekso pakeitimus nuo 2015 m. sausio 1 d. numatyta privaloma uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo – pardavimo sandorių notarinė forma. Perkant bei parduodant akcijas sandorių notarinė forma bus privaloma keliais atvejais:

 • kai yra parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų;
 • kai parduodamų akcijų kaina yra didesnė kaip 14.500,00 eurų;
 • kai visa ar dalis pasirašytų akcijų emisijos kainos apmokama nepiniginiu įnašu – nekilnojamuoju turtu.

Atkreiptinas dėmesys, jog ši naujovė nebus taikoma tik tais atvejais, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių apskaitos bus tvarkomos finansų maklerio įmonės ar kito vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojo.
Nuo naujų metų notarinė forma bus privalo ir vekseliams, tuo atveju jei:

 • vekselio suma viršys 3.000,00 eurų sumą, ir
 • vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.
Taip pat nuo 2015 m. sausio 1 d. asmenys, siekiantys sudaryti paskolos sutartį, privalės kreiptis į notarą, jeigu:
 • paskolos suma viršys 3.000,00 eurų, ir
 • šis sandoris bus vykdomas grynaisiais pinigais.